Про вирок Верховного суду України

Червень 7, 2016

Головной спецiалiст з юридичного та кадрового забеспечення вiддiлу Держкомзему у м. Яремче, видаючи виготовленi їм довiдки про перелiк обмежень на земельну дiлянку i наявнi земельнi сервiтути, за якi отримав 2 200$, як виявилось не був надiлений владою i не використовував службового становища.

Такий висновок зробив Верховний суд України 8 жовтня 2015р., у справi @5-109кс15. Тому такi дiї, не можуть бути квалiфiкованi за частиною першою статтi 368 кк України, як одержання хабара. Суддi прийшли до такого висновку на пiдставi аналiзу посадовоi iнструкцiї головного спецiалiста з юридичного та кадрового забезпечення вiддiлу Держкомзему у м. Яремче, затвердженої начальником цього вiддiлу.

З iнструкцiї, яка назначена у постановi не вбачається наявностi будь-яких владних повноважень в особи, яка займає таку посаду, оскiльки вона нe нaдiлена повноваженнями давати вказiвки та розпорядження, обов’язковi для виконання будь-якими установами та громадянами.

Пункт 25 зазначеної посадової iнструкцiї “Пiдготовка та видача довiдок про перелiк обмежень прав на земельну дiлянку i наявнi земельнi сервiтути”, як стає вiдомо з цих довiдок вiд 17 травня 2011 року @307 i вiд 3 листопада 2011 @589 та iнших матерiалiв справи, передбачав обов’язок головного спецiалiста щодо визначення наявностi чи вiдсутностi земельного сервiтуту, обмеження у використаннi земель та додержання режиму, складання тексту довiдки, подання його на затвердження начальнику чи заступнику начальника вiддiлу Держкомзему, реєстрацiю довiдки, та її видачу заявнику. Особа не була надiлена повноваженнями встановлювати коло осiб, яким могла бути видана вiдповiдна довiдка, визначати наявнiсть та вiдсутнiсть певних охоронних зон, та iншими “питаннями по сутi”.

Висновок такий, що головний спецiалiст з юридичного та кадрового забезпечення вiддiлу Держкомзему не був надiлений статусом представника влади… (виявляеться буває i таке…)

Водночас, вже 19 травня 2016 року у справi @5-72-кс15 Верховний Суд Украiни зазначив: “ Те, що конкретний працiвник виконує лише частину функцiй органу, не означае, що вiн не дiє вiд iменi та в iнтересах цього органу, i не представляе його у стосунках з юридичними та фiзичними особами…

Аналiз пунктiв 1.2, 1.4, 2.1, 2.3, 2.8. посадової iнструкцii державного нагляду та управлiння охороною працi Держгiрпромнагляду у Запорiзькiй областi, свiдчать, що повноваженнями, якими була надiлена обвинувачувана особа у зв’зку iз займанoю посадою та якi вона реалiзовувала при реєстрацiї технологiчного транспортного засобу, не зводяться до суто технiчних,таких як отримання документiв, видача, та передача їх на розгляд. Все навпаки, як державний інспектор, вiн вирiшував питання про можливiсть надання дозволу, оцiнював по сутi та за формою наданi матерiали й приймав щодо них рiшення. Про прийнятi рiшення вiд iменi органу повiдомляв начальниковi. При всьому цьому той факт, що свiдоцтво про реєстрацiю технологiчного транспортного засобу пiдписувалось начальником територiального управлiння Держгiрпромнагляду, не змiнює оцiнки статусу головного державного інспектора цього управлiння. Iнспектора з охорони працi вiддiлу органiзацiї державного нагляду та управління охороною працi територiального управлiння Державної служби гiрничного нагляду та промислової безпеки України в результатi ухвалу Вищого спецiалiзованого суду України вiд 19 листопада 2015 р. про залишення без змiн вироку Апеляцiйного суду Запорiзької областi вiд 4 лютого 2015р., визнано винуватим у тому, що вiн, будучи службовою особою, яка займає вiдповoдальне становище одержав хабар у розмiрi 3500 грн. ( За проведення реестрацiї та видачу свiдоцтва про реєстрацiю технологiчного транспортного засобу – екскаватора-навантажувача марки Caterpillar 428C).

Виникає одне пряме питання “чому?”. Чому незважаючи на те, що у обох випадках працiвники вели справу з документами i надавали керiвництву пропозицiї про можливе рiшення, або складали текст документу, їх статус вiдповiдальностi Судовою палатoю у кримiнальних справах, був визначений абсолютно по рiзному…

Категорії: Україна

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *